Privacyverklaring
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt.
Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-
overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of
van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s,
gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn
opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
•door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
•en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen
genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging
voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien
op de NVA-website www.acupunctuur.nl
Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair
(na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.
Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, evt. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie
(bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).
Hieronder vind u ons privacybeleid met daarin de gegevens die wij noteren en
waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden
genoemd.
Gegevens Zorgverlener verantwoordelijk voor gegevensbescherming:
R.J. Lieshout, Rosmolenstraat 82, 3833KH Leusden, 033-4334337
Doel gegevensvastlegging:
Uw gegevens worden vastgelegd voor behandeling van Traditionele Chinese Geneeswijzen. D
aarnaast voor verwijzingen, administratie en facturatie.
Wij noteren in uw Dosier:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adr
es, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer.
Bijzondere gegevens : medische gegevens, relevante sociaal maatschappelijke gegevens,
contactgegevens van de huisarts dan wel behandelend specialist.
Bij minderjarigen <16 jaar:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
van beide ouders. Schriftelijke toestemming van beide ouders.
Bewaartermijn dossier:
minimaal 15 jaar na de laatste wijziging / toevoeging (WGBO)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volg
ende doelen:
-om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de
behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.
-voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut.
-voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of
overige lesdoelen.
-geanonimiseerd (na uw toestemmning) voor wetenschappelijk onderzoek.
Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,
dan wordt om uw toestemming gevraagd.
Op uw zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling, omschrijving van
behandeling, prestatiecode van acupunctuur, kosten van het consult.
Uw Rechten:
– Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw
gegevens.
-Wij noteren uw toestemming in uw dossier.
-wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is.
-U heeft het recht op intrekking van de verleende toestemming*
-U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen
gegevens. (dataportabiliteit)*
-U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens
omgaan bij uw therapeut* en de Autoriteit Persoonsgegevens
www.autoriteitpersoongsgevens.nl
– Wij wijzen u op ons privacy beleid en waar u deze kunt vinden.
* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke (zie bovenaan).
Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens buiten de zorgverlener:
-Niemand.
Met betrekking tot contact per e-mail:
-Wij maken gebruik van een beveiligde SSL verbinding.
Met betrekking tot online informatie opvragen door
de patient/ client:
-Dit kan alleen per post of e-mail welke met SSL beveiligd is.
Met betrekking tot online afspraken maken:
-Dit kan alleen per e-mail
Met betrekking tot onze website en onze facebook pagina.
– Berichten die u plaatst op de Facebook pagina zijn openbaar.
– Ons cookiebeleid is te vinden op de website.
Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen:
– Technisch en organisatorisch dmv beveiliging van
dossiers en computer.
Meldplicht datalekken:
-Wij beschikken over een protocol datalekken.
Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op
het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGB), Wkkgz, AVG